top of page

Rekisteriseloste

Helsingissä 1.1.2018

Rekisterin nimi:  Fysio Moveit asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Fysio Moveit (Y-tunnus: 2430299-4). Vilma Kaavi, vilma.kaavi@gmail.com

Yhteyshenkilö: Vilma Kaavi, p.+358503848120.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Potilaiden terveydentilan, sairauksien ja vammojen tutkimisen ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä niistä syntyvien tietojen käsittely.


Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu.

Potilasrekisterin avulla varmistetaan terveydenhuollon toiminnan valvonta ja yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen.


Asiakirjoja säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä.

Rekisterin tietosisältö: 

Potilaan/asiakkaan perustiedot (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti/työnkuva, alaikäisen potilaan huoltajan nimi, sekä muut potilaan antamat yhteystiedot).

Lainsäädännön mukaiset potilasasiakirjat, hoito- ja tutkimustietoineen.

Merkinnän ajankohta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Potilaan /asiakkaan itse ilmoittamat tiedot. Tutkimus ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset ja lausunnot.

Muista hoitoyksiköstä potilaan/asiakkaan luvalla hankitut asiakirjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Potilaan /asiakkaan tietoja luovutetaan henkilölle itselleen, ellei siihen ole lakisäädännöllistä estettä. Henkilön itsensä kirjallisella luvalla ulkopuoliselle taholle.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisterinpitäjällä on salassapito-velvollisuus. Jokaisella henkilöllä on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilön itsensä kirjallisella luvalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Potilastietoja voi käsitellä vain hoitoon kulloinkin osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Tietoja saa käsitellä vain tehtävien edellyttämässä laajuudessa.


Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa arkistoissa.

Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisellä käyttöoikeudella. Ohjelmistosovellukseen on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana joita ei saa luovuttaa muiden käyttöön.

Salasanat vaihdetaan riittävän usein.Tiedot suojataan ulkopuolisilta.


Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan ao. Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat.


Potilastiedot hävitetään siten, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi tietoihin.


bottom of page